Tájékoztató

helyi lakáscélú támogatás igénylésének feltételeiről

Tájékoztató a helyi lakáscélú támogatás igénylésének feltételeiről
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V.29.) számú rendelete 14. §-a értelmében Vasvár Város Önkormányzata évente vissza nem térítendő helyi, anyagi támogatást nyújthat rászorultsági alapon az arra rászorulóknak Vasvár város közigazgatási területén történő

a) lakótelek vásárlásához,
b) új vagy használt lakás építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez.

Az önkormányzat lakáscélú támogatásra az éves költségvetési rendeletében meghatározott összeget fordíthatja.
Az önkormányzat által vissza nem térítendő támogatásként nyújtható pénzösszeg maximális felső határa igényenként: 500 ezer Ft.

E támogatásra az a házaspár, élettársak, gyermekét egyedül nevelő személy és egyedülálló jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
a) az önkormányzat által nyújtott - e rendelet 14.§ a-b./ pontjaiban felsorolt -támogatásban még nem részesült;
b)a tárgyévet megelőző év június 30-át követően szerzett jogerős építési engedélyt engedélyköteles lakás építésére, bővítésére, vagy érvényes adásvételi szerződést kötött, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A.§ (1-3) bekezdés alapján a természetes személy által az egyszerű bejelentéshez kötött saját lakhatása céljából új lakóépület létesítésére vonatkozó építési tevékenységét a hatályos jogszabálynak megfelelően szabályosan bejelenti az elektronikus építési naplóba (E-naplóba), és az erről szóló elektronikus visszaigazolást megkapta.
c)családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj nyolcszorosát, (228.000 Ft/fő), egyedülálló esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj tízszeresét (285.000 Ft).
d) az igénylő(k) összességében 10 millió forintot meg nem haladó ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek.
A támogatás igényléséhez csatolni kell:
a)Lakás vásárlása esetén a jogszabályi követelményeknek megfelelő, érvényes adás-vételi szerződést.
b)Lakótelek vásárlása esetén az ezt igazoló jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes adás-vételi szerződést és a beépítési kötelezettség vállalását igazoló nyilatkozatot.
c)engedélyköteles lakás építése és bővítése esetén a jogerős építési engedélyt, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatainak feltüntetésével PDF formátumban kiállított visszaigazolást, továbbá az igénylő írásos magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével az építési tevékenységét megkezdheti, és a becsatolt dokumentumok megegyeznek az építési naplóba feltöltöttekkel.
d)a jövedelemigazolásokat és a vagyonnyilatkozatot.
Az igény benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy az igénylő:
a)Lakáscélú önkormányzati támogatást még nem vett igénybe.
b)Lakásépítési kedvezményt, illetőleg adó-visszatérítési támogatást vagy hitelintézeti kölcsönt vesz-e igénybe.
Kérelmet a Vasvári Polgármesteri Hivatal Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályán kell benyújtani.
A kérelem benyújtásának határideje: tárgyév június 30.
A támogatás odaítéléséről - a pályázó szociális helyzete alapján - a képviselő-testület határoz.
A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány megtalálható a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a város honlapjáról. 

Tisztelettel:
Dr. Ódor Ildikó
jegyző

Tájékoztató
Program
2024. május 30. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)