Pályázat

  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2014. évi költségvetésben elkülönítésre kerülő pénzalapjára „Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről” szóló 7/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet alapján. 

A pályázat célja: a városban működő „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, hivatalosan bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek) működésének, rendezvényei, programjai bizonyos költségeinek megtérítése, hatékony részvételük elősegítése a település életében, ezzel is hozzájárulva a város közéletének gazdagításához. 


A támogatás feltétele: 
Pályázatot „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, hivatalosan bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek) nyújthatnak be. 

A támogatást igénylő szervezetnek a támogatási igény előterjesztését megelőzően előzetesen írásban regisztrálnia kell a  Vasvári Közös Önkormányzati Hivatalban a Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályon, ahol a regisztrálókról nyilvántartást fektetnek fel. 
A pályázatot a sikeres regisztrációt követően terjesztheti elő a szervezet.

A pályázatot pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlap és az összeférhetetlenségi nyilatkozat a Vasvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályán szerezhető be, illetve a város honlapjáról letölthető.
  
A pályázati dokumentáció tartalma, benyújtásának határideje, helye, módja: 
A pályázat tartalmi elemei az alábbiak:
a)a szervezet hivatalos neve
b)jogi státusza
c)bírósági nyilvántartásba vételének száma
d)adószáma
e)bankszámla száma
f)a szervezet hivatalos képviselőjének adatai
g)civil szervezet esetén tagjainak száma
h)a kért támogatás célja (működés, rendezvény, egyéb)
i)a kérelem tárgya röviden, valamint szakmai tartalmának ismertetése
j)a kérelem részletes költségvetése, Működési támogatás esetén feltüntetve a működési kiadások körét és összegét, valamint a működés fedezetéül szolgáló valamennyi bevétel összegét, azok forrásösszetételét. Rendezvény, más egyéb támogatási igény esetén a rendezvény vagy program részletes költségvetését és forrásösszetételét szintén be kell mutatni.
k)az igényelt támogatás összegét
l)a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kitöltetendő nyilatkozat scannelve, kitöltése eredeti példányban is minden esetben kötelező a szerződéskötéskor, ez a szerződéskötés feltétele
m) nyilatkozat arról, hogy a szervezetnek köztartozása nincs
n)nyilatkozat a tárgyében az önkormányzattól kért és kapott támogatás összegéről, céljáról.

A pályázat benyújtási határideje 2014. március 17., melyet a Vasvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályára kérünk eljuttatni írásban. 

Az elbírálás rendje, határideje és az eredményről történő értesítés módja:
A beérkezett pályázatokról Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március havi ülésén dönt. A döntés eredményéről a civil szervezetek írásos értesítést kapnak a Hivataltól. 

A támogatás felhasználásának és elszámolási rendjének alapvető szabályai:
A támogatás kizárólag a képviselő-testület által megjelölt konkrét célra használható fel. A támogatói döntésben meghatározott cél módosítására a döntés meghozatalát követően nincs lehetőség. A tárgyévben kapott támogatást az év végéig fel kell használni az adott célra, a fel nem használt összeget a tárgyév végéig vissza kell fizetni, a másik évre nem vihető át.

A működési támogatás esetén az elszámolást a tárgyévet követő év január 31-ig el kell végezni.

Rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a célt legkésőbb a támogatás évében év végéig meg kell valósítani, s az elszámolást a megvalósítást követő 30 napon belül be kell nyújtani. A határidő jogvesztő.

Az elszámolási kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha az elszámolást a támogatott szervezet határidőben a támogatási szerződésben előírt módon benyújtotta, és az a pénzügyi szakmai beszámolót egyaránt tartalmazza, valamint az a támogató által elfogadásra került, továbbá visszafizetési kötelezettség esetén a szervezet a visszafizetést határidőben teljesítette.

A támogató a beérkezett elszámolást 15 napon belül ellenőrzi, az elszámolás elfogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról értesíti a szervezetet. A támogató a szervezetet 15 napos határidő tűzésével szólítja fel hiánypótlásra. A hiánypótlási határidő letelte után a támogató dönt az elszámolás elfogadásáról vagy elutasításáról.

A támogató az elszámolást vagy annak egy részét kizárólag akkor fogadhatja el, ha a támogatott a támogatást a döntéshozó által megjelölt célra használta fel. Az elszámolás elfogadásáról vagy elutasításáról a támogatottat értesíteni kell írásban. 

Amennyiben a támogatott a támogató döntésével nem ért egyet, az elszámolás elfogadásáról a támogatást biztosító képviselő-testület dönt.

Ha a szervezet az elszámolást határidőben nem nyújtotta be, továbbá ha elszámolását benyújtotta, de az nem került jóváhagyásra, akkor a támogatott szervezet az elszámolási határidő lejártát követő egy éven belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 

A támogatásból kizárt szervezetekről az önkormányzat külön nyilvántartást vezet, és a szervezetek regisztrációját hivatalból törli.

Az elszámolás elfogadásának tényét a támogató a nyilvántartásban is rögzíti.

Szerződésszegés esetén a támogatott az erre történő felhívástól számított 8 napon belül köteles az önkormányzat részére késedelmi kamatokkal együtt visszafizetni a támogatást, vagy annak meghatározott részét.


Vasvár, 2014. február 27.


            KOVÁCS TILDA
             polgármester

Letölthető dokumentumok a pályázathoz:
Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)